அட்லஸ்: ஜிம்பாப்வே வரைபடம்

infoplease அட்லஸ் ஜிம்பாப்வே


ஜிம்பாப்வே சுயவிவரம்

மேலும் புவியியல் தகவல்
  • நாட்டின் சுயவிவரங்கள்
  • கொடிகள்
  • உலக புவியியல்
  • உலக புள்ளிவிவரம்
  • யு.எஸ். மாநில சுயவிவரங்கள்
  • யு.எஸ். நகரங்கள்
  • யு.எஸ். புவியியல்
  • யு.எஸ் புள்ளிவிவரம்


ஆப்பிரிக்கா வரைபடம்
வரைபட அட்டவணை